ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PRAGT BV , UITVAARTBEELDEN EN ART FOR ANIMALS,
TEVENS HANDELEND ONDER DE NAAM PRAGT BV, GEVESTIGD TE ROTTERDAM


 

Artikel 1
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Uitvaartbeelden en Art for Animals, tevens handelend onder de naam Pragt BV.
 2. Wederpartij: degene met wie Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals) een overeenkomst heeft gesloten, dan wel met wie Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals) in onderhandeling is over het aangaan van een overeenkomst.

TOEPASSELIJKHEID
Artikel 2

 1. Deze Algemene Voorwaarden. zijn van toepassing op alle offertes, aanvragen, mededelingen en overeenkomsten van Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals), de uitvoering daaronder begrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder andere en met name geldt dat bij in- en verkoop van zaken en bij het verlenen van of opdragen van diensten.
 2. Afwijkende voorwaarden binden Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals) slechts wanneer die uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen in dat ene incidentele geval.
 3. In geval van strijd tussen Algemene Voorwaarden en de overeenkomstige voorwaarden van de andere partij, zullen bij uitsluiting de Algemene Voorwaarden van kracht zijn.

AANBIEDINGEN
Artikel 3

 1. Aanbiedingen, die gedaan zijn met een termijn voor aanvaarding, alsmede gegevens die voorkomen in publicaties van Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals) zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk. Gegevens voorkomend in drukwerk, verstrekt van de zijde van Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals), zijn aan wijzigingen onderhevig, zonder dat Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals) gehouden zal zijn hiervan telkens bericht te geven.
 2. Door Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals) opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en exclusief kosten van verpakking, vracht en levering.
 3. Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals) hanteert altijd de laatste prijscourant; voorgaande prijscouranten zijn daarmee automatisch vervallen. Prijswijzigingen worden doorgevoerd zonder voorafgaande aankondiging aan wederpartijen.

TEKENINGEN, DEMODELLEN EN DERGELIJKE
Artikel 4

 1. Tekeningen, afbeeldingen, monsters, wasmodellen, mallen, handmallen, werkvormen, eerste afgietsels en dergelijke die door Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals) zijn verstrekt, blijven eigendom van Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  en zijn voor Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals) niet bindend tenzij en totdat uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Tekeningen, afbeeldingen, monsters, wasmodellen, mallen, handmallen, werkvormen, eerste afgietsels en dergelijke die door de wederpartij van Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals) zijn verstrekt, blijven eigendom van de wederpartij en zijn voor de wederpartij wél bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

SAMENSTELLING, EIGENSCHAPPEN VAN MATERIALEN
Artikel 5

 1. Gegevens over samenstelling, gebruikte materialen, maten, weerbestendigheid, chemische bestendigheid en dergelijke die door Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  zijn verstrekt, berusten op door Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  van bonafide fabrikanten, researchafdelingen en dergelijke verkregen gegevens, cijfers, specificaties, dan wel rapporten. Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  aanvaardt daar zelf geen aansprakelijkheid voor. Ten aanzien van afmetingen, kleuren, gewichten en andere eigenschappen van alle materialen, behoudt Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  zich steeds de gewone tolerantie voor, zoals die gebruikelijk is bij de fabrikant die met de vervaardiging belast is.
 2. De bij monsters, eerste afgietsels en dergelijke getoonde patina is geen enkele garantie van een identieke kleur dan wel inkleuring van de vervolgserie op het eerste model.
 3. Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  behoudt zich het recht voor om productveranderingen die haar inziens de kwaliteit ten goede komen zonder voorafgaande aankondiging door te voeren.

BROCHURES, CATALOGI EN DERGELIJKE
Artikel 6

 1. Producten worden geleverd zonder de in brochures, catalogi en dergelijke afgebeelde inrichtingsmaterialen.
 2. Als gevolg van onder andere beperkingen in de lithografie en offset technieken is het mogelijk dat geleverde producten in kleur en/of vorm enigszins afwijken van de afbeelding in de brochure of catalogus.
 3. Zilveren, verzilverde en plate artikelen kunnen na verloop van tijd van kleur veranderen ten opzichte van onder andere afbeeldingen van diezelfde artikelen. Reiniging van zilveren, verzilverde of  plate artikelen komt niet voor rekening van Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals). Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  heeft het recht die artikelen af te (doen) lakken.

TERMIJNEN
Artikel 7

Termijnen en tijdsbepalingen in aanbiedingen en overeenkomsten zijn voor Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  vrijblijvend, behoudens voor zover uit de formulering het tegendeel volgt, en voor de wederpartij bindend.

PRIJZEN
Artikel 8

 1. Aangeboden en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op valutakoersen en kosten van materiaal, vervoer, lonen, belastingen en heffingen, invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van aanbieding, dan wel totstandkoming van de overeenkomst.
 2. Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  is te allen tijde gerechtigd de prijs op basis van het vorige lid van dit artikel zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen indien voor de levering enige verhoging optreedt van prijsbepalende factoren als in het eerste lid van dit artikel genoemd, ongeacht of dat het gevolg is van bij het afsluiten van de overeenkomst voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden.
 3. Indien de bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt verhoogd, is de wederpartij – koper – bevoegd in dat geval de overeenkomst te ontbinden mits zij zulks schriftelijk doet binnen zeven dagen nadat Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  haar van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.
 4. Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  zal de prijsverhoging zo spoedig mogelijk gespecificeerd schriftelijk ter kennis stellen van de wederpartij, De betaling van een meerprijs op grond van dit artikel geschiedt tegelijk met de betaling van de hoofdsom respectievelijk tegelijk met de laatste termijn daarvan.
 5. Onder prijsverhogende factoren waarvan Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  gerechtigd is die door te berekenen aan de opdrachtgever, vallen mede prijsverhogingen bij toeleveranciers van Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  welke door die toeleveranciers aan Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  worden doorberekend.

TOT STANDKOMING EN INHOUD VAN DE OVEREENKOMST
Artikel 9

 1. Een overeenkomst komt eerst tot stand wanneer dit schriftelijk is bevestigd door Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals).
 2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig nadat Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  dat schriftelijk heeft bevestigd en de wederpartij daartegen schriftelijk geen bezwaar heeft gemaakt binnen 8 dagen.
 3. Als datum van de totstandkoming van een overeenkomst zal gelden de dag van verzending van de bevestiging door Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals). Een door Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals) verzonden vrachtbrief of factuur wordt tevens beschouwd als een bevestiging van de overeenkomst die de op de vrachtbrief of op de factuur vermelde zaken omvat.
 4. De wederpartij is ten opzicht van Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  gebonden en is verplicht om bij wijziging en/of annulering van de overeenkomst de daardoor voor Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  ontstane schade te vergoeden, ongeacht de reden voor die wijziging en/of annulering – overmacht daaronder begrepen – en ongeacht de vraag of Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  die wijziging en/of annulering als zodanig heeft aanvaard.
 5. Onder “schade” in de zin van het vorige lid van dit artikel wordt in elk geval begrepen de door Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  reeds gemaakte kosten, winstderving, renteverlies en dergelijke. De winstderving beloopt tenminste 50% van de overeengekomen prijs. Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  heeft het recht een hogere winstderving te  bewijzen en te vorderen.

LEVERING
Artikel 10

 1. Ook bij overschrijding door Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  van een overeengekomen leveringstermijn heeft de wederpartij de verplichting het gekochte te accepteren onder recht op schadevergoeding, ontbinding of omzetting aan de overeenkomst, of niet nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.
 2. Een op eventuele overschrijding van de leveringstermijn uitdrukkelijk gestelde contractuele boete is niet verschuldigd indien de overschrijding het gevolg is van overmacht.
 3. Een leveringstermijn gaat, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel eerst in, nadat de gespecificeerde opdracht schriftelijk door Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  is aanvaard, alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens schriftelijk in het bezit van Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  zijn gekomen een – indien gedeeltelijke of gehele  vooruitbetaling is bedongen – nadat die vooruitbetaling aan Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  is gedaan.
 4. Iedere overeenkomst wordt door Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals) aangegaan onder de voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt te zijn. Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  is gerechtigd van de wederpartij te verlangen dat deze ter genoegen van Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  voldoende zekerheid stelt ter dekking van haar betalingsverplichtingen jegens Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals). Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de verlangde zekerheid is gesteld.
 5. Levering vindt plaats wanneer de zaken de magazijnen van Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  of die van haar leverancier verlaten ter verzending aan het door de wederpartij opgegeven adres.
 6. Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  is gerechtigd tot uitlevering in gedeelten of ineens. Bij levering in gedeelten is de wederpartij gehouden de daarop betrekking hebbende facturen met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 te voldoen.
 7. Indien niet uitdrukkelijk is overeengekomen dat de levering uit eigen voorraad zal geschieden, heeft Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  het recht om te leveren uit voorraad van derden.

AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 11

 1. Voor zover Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  aansprakelijk is wegens niet nakoming of gebrekkige nakoming, is die aansprakelijkheid beperkt tot schade die een onmiddellijk en dadelijk gevolg is van die niet nakoming of gebrekkige nakoming. Daaronder valt in elk geval niet schade toegebracht aan roerende of onroerende zaken van de wederpartij en/of schade, die wordt geleden door het niet, niet volledig of niet tijdig beschikbaar zijn van de bestelde zaken. Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, vervolgschade, schade aan evenementen, openingen, uitreikingen en dergelijke. Evenmin is Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals) aansprakelijk voor schade aan gebouwen, inventaris of aanwezige goederen, werkzame personen of andere aanwezigen.
 2. Vertraging van werken of werkzaamheden, waarbij door Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  geleverde zaken worden gebruikt of verwerkt, wordt nimmer beschouwd als een onmiddellijk en dadelijk gevolg van de niet nakoming of gebrekkige nakoming door Artihove.
 3. De wederpartij vrijwaart Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  direct of indirect.
 4. In geval Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  diensten verleent, waaronder begrepen het gevraagd of ongevraagd geven van adviezen, geldt mutaties mutantdis hetzelfde.
 5. Voor het niet geven van adviezen aanvaardt Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  geen enkele aansprakelijkheid.

VERVOERSRISICO
Artikel 12

 1. Het vervoer van goederen die Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  heeft verkocht af magazijn / werkplaats is voor rekening en risico van de wederpartij.
 2. Het vervoer van goederen die Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  heeft verkocht onder rembours of franco huis worden vervoerd voor rekening en risico van Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals).

BETALING
Artikel 13

 1. Betaling dient steeds zonder korting of schuldvergelijking te geschieden binnen 14 dagen na een factuurdatum.
 2. Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  is ongeacht wat overigens overeengekomen is, altijd gerechtigd van de wederpartij (aanvullende) zekerheid te verlangen voor de betaling van de overeengekomen prijs. Dat geldt in het bijzonder wanneer een onderzoek naar de solvabiliteit en/of het betalingsgedrag van de wederpartij aantoonbare wanbetaling oplevert, een negatief advies van een kredietverzekeringsmaatschappij, melding bij de BKR en/of een negatief advies van een deurwaarder of andere incasant.
 3. Bij offertes, zichtzendingen, monsters of bestellingen van € 1500.00 of meer, verlangt Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals) aanbetaling, dan wel het stellen van zekerheid van 50%.
 4. Bij offertes, zichtzendingen, monsters of bestellingen beneden de € 200.00 heeft Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  het rechtop aflevering onder rembours.
 5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij aan Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  vanaf de vervaldag een vertragingrente verschuldigd van 4% per maand of gedeelte daarvan over het openstaande (gedeelte van het) factuurbedrag.
 6. Bovendien komen voor rekening van de wederpartij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering. De buitengerechtelijke kosten belopen 15% van het in te vorderen bedrag vermeerderd met BTW met een minimum van € 200,00 en worden verschuldigd op het tijdstip dat de invordering ter incasso uit handen is gegeven.
 7. Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  is gerechtigd van de wederpartij nog verdere kosten te vorderen, dan de hierboven reeds beschreven kosten, voor zover die veroorzaakt zijn door een tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van de overeenkomst.
 8. Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  verleent geen korting bij contante of vervroegde betaling.

OPSCHORTING, GEHELE OF GEDEELTELIJKE ONTBINDING
Artikel 14

 1. Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  is gerechtigd de overeenkomst over het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder rechtelijke tussenkomst en zonder gehouden zijn tot enige schadevergoeding, hetzij te ontbinden, hetzij de uitvoering daarvan op te schorten in de navolgende gevallen:
  1. Wanneer de wederpartij een opvorderbaar bedrag niet betaalt;
  2. Wanneer de wederpartij betaling van een opvorderbaar bedrag opschort;
  3. Wanneer de wederpartij surséance van betaling vraagt;
  4. Wanneer de wederpartij failliet gaat;
  5. Bij liquidatie van de wederpartij;
  6. Wanneer op roerende of ontroerende zaken van de wederpartij beslag wordt gelegd;
  7. In het hierboven in artikel 13 reeds beschreven geval, wanneer de wederpartij de door Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals) gevraagde zekerheid niet binnen de door Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  gestelde termijn stelt.
 2. Wanneer Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  gebruik maakt van haar in het vorige lid van dit artikel beschreven recht tot (gedeeltelijke) ontbinding, is zij, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, gerechtigd om nog niet uitgevoerde werkzaamheden ook niet te verrichten en tevens om nog niet betaalde goederen terug te vorderen of terug te halen, onverminderd het recht aan Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  op vergoeding van alle schade.
 3. In de in het eerste lid van dit artikel genoemde gevallen is elke vordering van Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  op de wederpartij dadelijk in zijn geheel opeisbaar.

KLACHTEN, RECLAME
Artikel 15

 1. Zichtbare gebreken dienen binnen 48 uur na levering aan Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  schriftelijk te worden kenbaar gemaakt.
 2. Transportschade dient, voor zover deze zichtbaar is, bij aflevering aangetekend te worden op het ontvangstbewijs en vervolgens binnen 72 uur schriftelijk aan Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  te worden gemeld.
 3. Alle andere klachten dienen uiterlijk binnen 8 dagen schriftelijk aan Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  te worden gemeld.
 4. Alle in voorgaande leden genoemde termijnen gelden op straffe van verval van recht.
 5. Wanneer door een wederpartij met recht wordt geklaagd of gereclameerd, kan Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  te haren keuze de betrokken zaken ofwel herstellen, ofwel vervangen door nieuwe. In beide gevallen komen de vervoerskosten voor rekening van Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals).

EIGENDOM
Artikel 16

 1. Zaken, die Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  aan de wederpartij levert blijven eigendom van Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  totdat de wederpartij aan al haar verplichtingen met betrekking tot de betreffen de overeenkomst en daarmee samenhangende verbintenissen jegens Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  heeft gedaan.
 2. Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  heeft het onherroepelijke recht om in geval van niet nakoming of gebrekkige nakoming door afnemer zonder enige ingebrekestelling de door Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  geleverde goederen zo nodig na demontage terug te nemen.

INTELLECTUEEL EIGENDOM
Artikel 17

 1. Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals) behoudt uitdrukkelijk de intellectuele eigendom van ontwerpen productiewijze van door haar gekochte goederen. Deze rechten maken derhalve geen deel uit van de koopovereenkomst.
 2. Nabootsing door of namens de wederpartij is verboden, evenals het ter beschikking stellen van het verkochte aan derden, van wie in redelijkheid kan worden vermoed, dat deze het gekocht zullen  (doen) nabootsen.
 3. Bij overtreding van dit verbod verbeurt de wederpartij een niet voor matiging vatbare boete ter grootte van 20% van de koopprijs met een minimum van € 250.00 per geval of per geproduceerd artikel.
 4. De wederpartij verbindt zich het in dit artikel vervatte verbod, samen met het boetebeding op te leggen aan haar rechtsopvolgers in de vorm van een kettinggeding, aldus dat ook die rechtsopvolgers en hun rechtsopvolgers ter zake jegens Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  gebonden zijn.
 5. Bij niet nakoming van de in het vorige lid vastgelegde verplichting zal de wederpartij respectievelijk de rechtsopvolger van de wederpartij jegens Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verbeuren van € 3500.00 per geval.

HOOFDELIJKHEID
Artikel 18

 1. Wanneer de wederpartij bestaat uit meer dan 1 (rechts)persoon, zijn al die (rechts)personen hoofdelijk jegens Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  gebonden.

OVERMACHT
Artikel 19

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals) onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien, wanneer ten gevolge van die omstandigheid de nakoming en/of tijdige uitvoering van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid door de wederpartij niet meer kan worden verlangd.
 2. Onder overmacht vallen onder andere:
  1. werkstaking;
  2. werkliedenuitsluiting, brand en / of storingen in het bedrijf van Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  of in dat van een van haar leveranciers;
  3. vertraagde levering van tijdig bestelde materialen;
  4. onderbreking van de aanvoer van energie en stagnatie veroorzakende overheidsmaatregelen. 14
 3. Om geval van overmacht heeft Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  het recht, zonder deswege tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de overeenkomst voor het geheel of voor een gedeelte ontbonden te verklaren, zonder dat enige rechtelijke tussenkomst daartoe vereist zal zijn. Een en ander laat de verplichting van de wederpartij om het reeds geleverde en de reeds gemaakte kosten te betalen, onverlet.

TERUGNAME/OMRUILING
Artikel 20

 1. Terugname / omruil is alleen mogelijk bij artikelen die voorkomen in de meest recente catalogus  van Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  en dan nog alleen wanneer die goederen geleverd zijn tegen de in de catalogus voorkomend voorwaarden en prijzen. 
 2. Tot uiterlijk 14 dagen na levering van deze artikelen is de wederpartij gerechtigd om deze retour te zenden aan Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  mits de wederpartij dat tevoren met Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  heeft opgenomen en mits dat door Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  is geaccordeerd. 
 3. Teruggezonden goederen dienen te worden geretourneerd in onbeschadigde originele verpakking en vrij van door de wederpartij aangebracht of op haar betrekking hebbende kenmerken. 
 4. De staat van de terug geleverde artikelen bij aankomst op het door Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  opgegeven adres is bepalen voor de acceptatie door Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals) van de retourzending. 
 5. Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  bepaalt of retourzending leidt tot credittering of tot omruil tegen andere artikelen.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
Artikel 21

 1. Op alle door Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  gesloten overeenkomsten, alsmede de daaruit eventueel mee samenhangende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de  bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij Pragt BV (Uitvaartbeelden.nl en Art for Animals)  er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter ter woonplaats of plaats van vestiging van de opdrachtgever of tot een andere bevoegde rechter.
Volg ons:
Ontwerp: 
Contact:

Art for Animals
Bornissestraat 23
3044 AD, Rotterdam
tel: 010-4158952
fax: 010-4375395
Naar boven